Skip to main content

Huvikaitse võimendamine varjupaiga- ja pagulaspoliitikas

-

Projekti eesmärgiks on võimendada, muuta professionaalsemaks ja järjepidevamaks varjupaiga- ja pagulaste õiguste ja lõimumise huvikaitse. Projekti raames muudetakse jätkusuutlikumaks ja professionaalsemaks pagulasorganisatsioonide ümarlaua töö, milleks koolitatakse ümarlaua juht ja õigusekspert, koostatakse huvikaitse strateegia ja tegevuskava ning luuakse võrgustikukoostöö teiste EL liikmesriikide pagulasorganisatsioonidega. Huvikaitse tegevustena viiakse läbi kohtumised poliitikakujundajatega ja otsustajatega, korraldatakse inimõiguste päeva tähistamine ning konverents varjupaiga- ja pagulaspoliitikast. Huvikaitse mõjukuse ja argumentatsiooni professionaalsuse suurendamiseks viiakse läbi kolm uuringut/analüüsi. Projekti lõpptulemuseks on väljakujunenud professionaalne huvikaitsetegevus ning on saavutatud märgatav muutus sõlmprobleemide lahendamisel.

Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel summas 35457,76 eurot. Projekti kogumaksumus on 39473,26 eurot. Projekt viiakse läbi koostöös Eesti Inimõiguste Keskusega.

Tegevused

 • 22. aprillil 2013 toimus Tallinnas MTÜ Mondo ruumides pagulasorganisatsioonide ümarlaua ja inimõiguste ümarlaua ühiskohtumine. Laiendatud kohtumise eesmärgiks oli arutada läbi projekti huvikaitse tegevuse plaanid meiega sarnases valdkonnas tegutsevate organisatsioonidega.
 • 27. aprillil 2013 toimus Tallinna Tehnikaülikoolis ümarlaud pagulastega. Selle eesmärgiks oli arutada pagulastega läbi nende reaalsed probleemid ning koguda neilt mõtteid ja ettepanekuid süsteemi täiustamiseks. Kohtumisest võtsid osa lisaks Pagulasabi põhimeeskonnale vabatahtlikud pagulaste tugiisikud ning kolm pagulast. 
 • 4. juunil 2013 toimus Tartus Pagulasabi ruumides ümarlaua teine kohtumine, millest võtsid osa kõik neli liiget. Otsustati ümarlaua töö professionaalsemaks muutmiseks luua ümarlaua statuut. Peamisel keskenduti projekti raames korraldatava pressikonverentsi ülesehitusele.
 • 19. juulil 2013 toimus Tallinnas, Inimõiguste Keskuse kontoris erakorraline ümarlaua kohtumine, et arutada Varjupaiga- ja Rändefondi rahade planeerimist perioodil 2014-2020. Kohtumise tulemusena koostati ümarlaua nimel pöördumine Siseministeeriumi poole, milles juhiti tähelepanu planeeritud rahastamiskava vajakajäämistele. Kaasamise tulemusena ei võtnud Siseministeerium kuulda ühtegi ümarlaua muudatusettepanekut (loe ümarlaua ettepanekuid ja Siseministeeriumi vastuseid).
 • Augustis edastas pagulasorganisatsioonide ümarlaud Haridus- ja Teadusministeeriumile omapoolsed ettepanekud Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika vahendite planeerimiseks perioodil 2014-2020 (loe pöördumist siit). Ümarlaud juhtis tähelepanu rahvusvahelise kaitse saanud noorte vajadustele, mis puudutab nende võimalikku hariduse jätkamist Eestis. Ümarlaud tegi ettepaneku luua noortele pagulastele võimalused eesti keele intensiivõppeks, pakkuda kutse- ja kõrgkoolide juures pagulastele suunatud ettevalmistuskursuseid ning luua mentor- ja stipendiumiprogrammid, et muuta hariduse jätkamine lihtsamaks.
 • 17. septembril 2013 toimus Tartus järjekordne ümarlaua kohtumine, millest võtsid osa kõik liikmed. Arutati ümarlaua statuuti, inimõiguste päeva tähistamist 9. detsembril ja 2014. aasta märtsis toimuva pagulasteemalise konverentsi korraldamist.
 • 19. septembril 2013 kohtusid Eesti Pagulasabi esindajad uue lõimumiskava koostamise juhtrühma liikmetega, kellele esitati omapoolsed ettepanekud pagulaste integratsiooni edendamiseks. Pagulasabi poolse ettekandega esines Ingi Mihkelsoo, lisaks rääkis kohtumisel oma kogemustest üks Eestis pagulasstaatuse saanud inimene.
 • 9.-11. oktoobril 2013 võtsid Eero Janson (Eesti Pagulasabi) ja Kristi Toodo (Eesti Inimõiguste Keskus) osa Prahas toimunud ECRE aastakonverentsist. Konverentsi esimesel päeval toimunud juhatuse koosolekul otsustati Eesti Pagulasabi võtta ECRE toetajaliikmeks.
 • 19. novembril 2013 kohtusid Eesti Pagulasabi esindajad Sotsiaal- ja Siseministeeriumi ametnikega, et arutada varjupaigataotlejatele töötamise õiguse andmist. Kohtumise käigus esitleti ministeeriumitele Pagulasabi poolt kokkupandud analüüsi "Kuidas elada, kui ei ole õigust töötada? Seisukohavõtt varjupaigataotlejatele töötamise õiguse andmise kohta" ning rõhutati kiire tööturule lubamise vajalikkust.
 • 25. novembril 2013 kohtusid Eesti Pagulasabi esindajad Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnikega, et arutada rahvusvahelise kaitse saajate hariduse jätkamise võimalusi.
 • 9. detsembril 2013 toimus rahvusvahelise inimõiguste päeva puhul Estonia teatri talveaias heategevuslik vastuvõtt, millega koguti raha Tartus paikneva pagulastele suunatud lõimumiskeskuse remondiks ja selle tegevuse käimalükkamiseks. Üritust sponsoreerisid restoran Asian Aroma, Saku Õlletehas, Coca-Cola, Veskaru catering ja Eventech.
 • 13. detsembril 2013 edastasime Siseministeeriumile oma kommentaarid Stockholmi projekti jätkuprojekti väljatöötamiseks (loe kommentaare siit).
 • 27.-29. jaanuaril 2014 toimus käesoleva projekti laiendusena Eesti Pagulasabi, Eesti Inimõiguste Keskuse ja Johannes Mihkelsoni Keskuse ühine õppereis Norrasse, kus kohtusime NOAS'i ja NRC'i esindajatega ning külastasime kolme erinevat varjupaigataotlejate vastuvõtukeskust.
 • 20. märtsil 2014 toimus Tallinnas kõrgetasemeline konverents "Euroopa ühise varjupaigapoliitika väljakutsed". Konverentsil esitlesime ja jagasime laiali käesoleva projekti raames koostatud töötamise õiguse, riigi õigusabi kättesaadavuse ja varjupaigataotlejate kinnipidamise analüüse. Lähemat infot saab konverentsi alalehelt, konverentsi pilte saab vaadata galeriist.
Funder
EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel
Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.